خانه فردوس به تازگی در سایت “آرک دیلی” منتشر شده است.

برای مشاهده به لینک زیر رجوع کنید:

https://www.archdaily.com/988966/ferdows-house-naghshekhak-architectural-group?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&fbclid=PAAaYIVqUwe6VUZ1tJzytOq9CTwviaeIwmFXZ1Czsfkf14K08y0lPXW3sKvR0