خانه درختی تقدیر شده در دوازدهمین جایزه معماری ایران

خانه درختی در دروازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.

 

http://www.caoi.ir/fa/projects/item/1333-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C.html