خانه آجری مازیار از کاندیداهای “خانه سال 2020 “در وبسایت Archdaily

-خانه آجری مازیار به عنوان یکی از کاندیداهای “خانه سال 2020 ” سایت آرک دیلی انتخاب شد.

 

https://www.archdaily.com/918873/maziar-brick-house-naghshe-khak-architectural-group